Referencie - mosty a iné inžinierske konštrukcie


Cieľom projektu lávky pre peších pri Topoľčanoch bolo preklenúť rieku tak, aby sa minimalizovali výšky násypov pri oporách mosta a zároveň sa zachovali požiadavky na prevedenie 100-ročnej vody v koryte rieky pri povodni. Z hydrotechnického prepočtu vyplynula možnosť postaviť v inundačnom území rieky piliere, ktoré výrazne pomohli zmenšiť rozpätie mosta, čím sa uľahčil jeho návrh a znížili náklady na jeho výstavbu. Zmenšením rozpätia bolo možné zmenšiť aj nutný rozmer výšky prierezu, ktorý priamo vplýva na výšku násypov za oporami. Pre dosiahnutie ďalšej redukcie výšky prierezu a s ohľadom na požiadavku minimálnej nutnej údržby lávky, sa zvolila predpätá betónová konštrukcia typu extradossed s tyčovými vymeniteľnými externými závesmi. Týmto riešením  vznikla elegantná štíhla konštrukcia vhodne zapadajúca do rovinatého terénu. Na vrchu pylóna, na oceľovej kotevnej platni závesov, je vyobrazený erb mesta Topoľčany.  Lávka bude dokončená v apríli 2021, zaťažovacia skúška prebehla 2.12.2020. V rámci realizácie stavby bolo zmenené kotvenie tyčových závesov, tak, aby pri spodnom povrchu mostovky boli eliminované náliatky kotvenia. FOTKY MOSTA

Rodinné domy a budovy

2006-2018           Vypracovanie statiky pre cca 35 rodinných domov a menších stavieb na SR, v Rakúsku a v Nemecku

12/2008-2/2009  Eurovea, Bratislava (SO-03) - vypracovanie časti výkresov šmykovej výstuže, výstuže proti reťazovému zrúteniu, výstuže stien

3/2011-6/2011     CBC Business centrum, Bratislava (CBC 3, CBC 4) - spoluautor auditu statiky, výpočty pretlačenia dosiek, pomocné výpočty

2017                   Vypracovanie projektu statiky pre menší bytový dom v Bratislave na úrovni DSP a DRS

2019                   Diagnostika a zhodnotenie stavebno-technického stavu betónovej prefabrikovanej konštrukcie výrobnej haly v Považskej Bystrici.

2020                   Analýza statických porúch budovy Vzdelávacieho a rekreačného centra prokuratúry SR v Krpáčove, vypracovanie konceptu sanácie.

2022                  Audit statiky administratívnej budovy Europeum v Bratislave

2023                  Štúdia realizovateľnosti pochôdznej strešnej terasy v rámci budovy Europeum v Bratislave

 


9/2007-5/2008    D1 Hrič. Podhradie – Liet. Lúčka - statický výpočet opôr mostov 201, 202 a 203. Výkresy tvaru a výstuže DRS

1/2009-6/2009    D1 Jabloňov -Studenec, oblúkový 13-poľový most (max. rozp. 80 m., dl. 680 m) - výpočty a výkresy spod. stavby

4/2010-8/2010    Most obj. 214-00 na ceste I/11 v km 30,722 D3, statický výpočet spod. stavby. DSP

5/2010-7/2010    Most v Poľsku (dl. 430 m.) - vyšetrovanie zlyhania pilierov - Správa k vystuženiu pilierov - spoluautor odborného posudku

4/2010-10/2012  Púchov - nové železnične mosty nad Váhom (dl. 322 m a 656 m., max. rozp. 65 m), riešenie spodnej stavby (DSP, DRS)

11/2012-4/2013  Posúdenie príčin zlyhania podpernej skruže pri výstavbe mosta pri Kurimanoch - spoluautor posudku pre NDS.

4/2013-7/2013    Železničný most cez Váh v Trenčíne (dl. 343 m, max. rozp. 52 m.), statický výpočet a výkresy spodnej stavby, DSP a DRS

6/2013-9/2013    Expertízne statické posúdenie vláknobetón. kontajnera v úložisku RÚ RAO Mochovce, spoluautor statiky a posudku

4/2014-7/2014    D1 Liet. Lúčka - Žilina (obj. 201 a 202), 5 a 8 poľový most, statický výpočet spodnej stavby mosta

4/2014-7/2014    Hippoaréna Šamorín (B13 - krytá jazdecká hala), Návrh a posúdenie základov a základového roštu pod tribúnu,

6/2014-9/2014    Rekonštrukcia najstaršieho železobetónového mosta v Krásne nad Kysucou - konzultant

4/2016-8/2016    Vypracovanie katalógu predpätých prefabrikátov pre doskové mosty - spoluautor konštrukčného a statického riešenia

6/2016-2/2017    Projekt DÚR a DSP pre lávku pre peších pri Topoľčanoch, vypracovanie variantov (dl. 103 m), finál: extradossed riešenie

2016-2017         Spolupráca na vývoji debniacich dosiek s GFRP výstužou

4/2017               Variantné riešenia a projekt DÚR pre lávku pre peších vo Vrábloch (dl. 40 m, oceľový variant)

6/2017               Výpočet deformácií mosta pre potreby zaťažovacej skúšky v Trenčíne (3 poľový cestný most zosilnený predpätím)

6/2017               Vypracovanie projektu opôr mosta ponad železnicu v rámci cyklotrasy Dúbravka - Lamač (DSP)

8/2017               Expertízne posúdenie problematiky betónov a betonáží pri výstavbe Národného futbalového štadióna v Bratislave

9/2017-11/2017 Variantné riešenia a projekt DSP lávok pre peších v Senici - predpäté jednopolové lávky s nosnou GFRP výstužou

11/2017            Variantné riešenia lávok pre peších v Holíči - vypracovanie alternatív pre DÚR

9/2017-12/2017 Diagnostika existujúcej oceľovej lávky v Nimnici, návrh rekonštrukcie a vypracovanie dokumentácie na úrovni DSP a DRS.

11/2017            Projekt DSP pre lávku pre peších vo Vrábloch (dl. 40 m, priehradová oceľ. konštrukcia so zakrivenými pásmi: "kosákový" tvar)

8/2017-1/2018   Podrobná diagnostika 8. predpätých mostov v Bratislave celkovej dĺžky cca 2 km - spoluautor diagnostiky

1/2018              Spolupráca s firmou Doprastav pri príprave realizácie vysúvania mosta v Prešove.

2/2018-5/2018   Vypracovanie projektu lávky pre peších v Námestove z tyčových prefabrikátov (dl. lávky 330 metrov), DSP.

4/2018 - 6/2018 Projekt DRS lávok pre peších v Senici - predpäté jednopolové lávky s nosnou GFRP výstužou

7/2018              Projekt rekonštrukcie jednopoľovej malej oceľovej lávky v Senici

6/2018-9/2018   Projekt DRS pre lávku pre peších pri Topoľčanoch, dl. 102 m, extradossed riešenie

9/2018-11/2018 Projekt DRS lávky pre pešíchvo Vrábloch

2/2019              Hlavná prehliadka bývalých železničných mostov na trati Potár - Rimavská Sobota a tunela Ožďany za účelom zhodnotenia ich stavu pre ich plánované využitie v rámci budúcej cyklotrasy

3/2019               Diagnostika železničných mostov na trati Piešťany - Vrbové s klasifikáciou porúch pre potreby rekonštrukcie

4/2019              Projekt DRS jednopoľového cestného mosta pri Šali z tyčových prefabrikátov

5/2019              Diagnostika a prepočet zaťažiteľnosti 3. poľového cestného mosta v obci Dohňany

5/2019              Projekt DRS dvoch jednopolových železobetónových  lávok pre peších pri Holíči

6/2019-9/2019  Diagnostika mostov a tunela na bývalej železničnej trati Rimavská Sobota - Poltár.

7/2019-10/2019 Spolupráca na mimoriadnej prehliadke mosta SNP v Bratislave (betónové časti: kotevný blok, príjazdné estakády).

11/2019             Diagnostika a posúdenie technického stavu mosta v obci Cetín

12/2019            Spolupráca na diagnostike a zhodnotení technického stavu mosta na Žabom majeri v Bratislave

12/2019            Posúdenie stavebno-technického stavu priepustu v obci Šajdíkove Humence

1/2020-6/2020 Projekt DRS rekonštrukcie objektov na bývalej železničnej trati Rimavská Sobota - Poltár vrátane projektu rekonštrukcie Ožďanského tunela, spolu 28 objektov (mosty, priepusty, tunel).

4/2020-7/2020 Spoluúčasť na hlavných prehliadkach 8. cestných mostov v Bratislave

5/2020              Projekt DRS zosilnenia a rekonštrukcie cestného mosta v Lozorne

5/2020              Projekt nového cestného mosta v obci Šajdíkove Humence

6/2020              Diagnostika, prepočet zaťažiteľnosti a projekt rekonštrukcie piliera cestného mosta v Bratislave

7/2020              Spoluúčasť na zaťažovacej skúške cestného mosta na Bojnickej ulici v Bratislave

8/2020              Diagnostika 2 cestných mostov pri obci Vrbová nad Váhom

10/2020            Diagnostika 2 cestných mostov v Poprade

12/2020            Projekt DRS lávky pre peších a cestného mosta v obci Zborov

1/2021-3/2021   Projekt DRS rekonštrukcie 9. bývalých železničných mostov na trati Piešťany- Vrbové  pre potreby prestavby trate na cyklotrasu

3/2021             Hlavné prehliadky 29. mostov v meste Prešov

3/2021             Diagnostika dvoch lávok pre peších v Zlatých Moravciach a vypracovanie projektu ich rekonštrukcie a rozšírenia.

5/2021             Diagnostika predpätia lávky pre peších v Prešove pri Mukačevskej ulici

5/2021             Diagnostika železničného priepustu pri obci Štrba

6/2021             Projekt cestného mosta cez potok Čierna voda pri Triblavine, DSP

6/2021             Projekt rekonštrukcie dvoch cestných mostov pri obci Hoste ponad Dudváh

8/2021             Diagnostika troch cestných mostov v Prešove z tyčových prefabrikátov a prepočet ich zaťažiteľnosti.

11/2021           Diagnostika, prepočet zaťažiteľnosti a projekt rekonštrukcie mosta z tyčových prefabrikátov na Rybničnej ulici v Bratislave - spolupráca.

12/2021           Diagnostika stavu predpätia dvojpoľovej lávky pre peších v Bratislave ponad Karloveskú ulicu.

12/2021           Diagnostika a prepočty zaťažiteľnosti 5. mostov z tyčových prefabrikátov v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

1/2022             Horné Hámre - projekt cestného mosta, DRS

3/2022             Velky Kýr - diagnostika a projekt rekonštrukcie cestného mosta, DRS.

4/2022             Senica - rekonštrukcia vojenského cestného mosta typu Bailey bridge, DRS

6/2022             Poprad - diagnostika predpätia, prepočet a následne monitoring prepdätého 3. poľového cestného mosta

7/2022             BA - prehliadka a zaťažovacia skúška lávky pre peších - Prístavný most, spolupráca

8/2022             Zborov - lávka pre peších, dl. 106 m, DRS

8/2022             Vodné dielo Gabcíkovo - diagnostika mosta nad vodnými turbínami a diagnostika mosta cez priesakový kanál - spolupráca

10/2022            BA Bojnická - inštalácia online monitorovacieho systému (spolupráca)

10/2022            Hontianske Nemce - analýza príčiny zosuvu konštrukcie z lisov počas rekonštrukcie

11/2022            Vráble - lávka pre peších, rozp. 40 m na ústí vtoku rieky - pomerne zložitá gemoetria opôr, DRS

11/2022            Vráble - rekonštrukcia lávky pre peších a jej rozšírenie

12/2022            Piliere mosta pri Bernolákove - diagnostika, prepočet, rekonštrukcia, DRS

12/2022           areál  TV JOJ - rekonštrukcia cestného mosta, DRS

12/2022           BA - hlavné prehliadky 5. mostov

1/2023             Budmerice - prepočet, rekonštrukcia cestného mosta z prepätých prefabrikátov

1/2023             Jakubov - projekt prestavby cestného mosta

1/2023             BA - Železná studnička - prestavba cestného mosta + návrh dočasného provizória

2/2023             Pohorelská Maša - Coburgov most - predpätý most s nosnou GFRP výstužou v priečnom smere (DRS)

4/2023             Projektová dokumentácia na opravu mosta M078 v rámci mestských lesov v Bratislave

5/2023            Inštalácia online monitoringu na lávky pre peších v Prešove

8/2023            Diagnostika a prepočet zaťažiteľnosti cestného mosta pri Štrkovci

10/2023          Cielená diagnostika predpätia, prepočet a montáž online monitorovacieho systému na cestnom moste pri Slovenskej Ľupči (5 polí).

11/2023          Projekt prestavby cestného mosta v obci Vištuk

11/2023         Spolupráca na projekte rekonštrukcie 3. cestných mostov v rámci BSK

12/2023          Diagnostika a prepočet zaťažiteľnosti cestného mosta pri Bodiciach

12/2023         Hlavná prehliadka mosta SNP - betónové časti

12/2023         Projekt lávky pre peších cez Váh (dl. 295 metrov, max. rozpätie 108,5 m.), DÚR a DSP

Iné

2011-2018           Editorská činnosť pre SKSI v rámci vydania publikácií Inžinierske stavby V4 (I., II., III. a IV. diel)

2012 a 2014         Vydanie kníh Mosty na Slovensku a angl. verzie Bridges in Slovakia

2017                    Exhibičné experimenty pre SKSI v rámci výstav CONECO a JOBEXPO

2018                    Spoluorganizátor konferencie SNK-FIB: "Betón na Slovensku 2014 - 2018" v Žiline

2019                    Revízia Katalógu porúch mostných objektov pre Slovenskú správu ciest  (nositeľ zákazky:  Stavebná fakulta STU)

2019                    Spolupráca na diagnostike stavu betónového základu transformátora vo vodnej elektrárni po požiari.

2020                   Vydanie odbornej knihy venujúcej sa technológii výstavby betónových mostov vysúvaním

2022                    Zorganizovanie konferencie SNK-FIB "Betón na Slovensku 2018 - 2022" vo Zvolene

2022                   Vydanie odbornej knihy venujúcej sa technológii výstavby betónových mostov letmou betonážou.

2022                  Zosilnenie stropnej dosky v objekte Europeum pomocou svorníkov a monitoring trhlín

2023                  Vydanie odbornej knihy venujúcej sa technológii výstavby betónových mostov letmou montážu.

2023                  Vydanie FIB bulletinu: Management of post-tensioned bridges vo Švajčiarskom vydavateľstve

2023                  Diagnostika haly s predpätými strešnými nosníkmi v Lipt. Mikuláši a diagnostika terasy na Jungmanovej ulici v Bratislave

                      Piliere a opory železničných mostov v Púchove (DSP, DRS)

 

Piliere železničných mostov pri Púchove boli navrhnuté s ohľadom na rozmery mosta a mimoriadne veľké zaťaženie vyplývajúce z masívnej konštrukcie hornej stavby ako aj zaťažení od železničnej dopravy z dvojkoľajovej dráhy vedúcej na moste. Piliere musia pri extrémnych kombináciách zaťažení zvládnuť zvislú silu až 120 MN (12.000 ton).

Projekt lávky pre peších vychádzal z blízkej lokality priemyselnej zóny, do ktorej architektonicky najlepšie zapadla priehradová konštrukcia. Zvolený druh priehradovej sústavy (kosákovitý tvar a naklonené oblúky) síce nie je najlacnejším variantom, avšak mierne navýšenie nákladov pre dosiahnutie estetického vzhľadu  je s ohľadom na exponované miesto opodstatnené. Farba konštrukcie bola zvolená v súlade s farbami erbu mesta Vráble, no nakoniec po predstavení troch farebných alternatív, v ľudovom hlasovaní, zvíťazilo menej nápadné farebné prevedenie, ktoré podľa mienky väčšiny hlasujúcich viac zapadne do prostredia. Lávka bola dokončená v roku 2021.

Projekt lávky pre peších v Senici sa vyznačuje najmä snahou vytvoriť trvanlivý most s minimálnymi nárokmi na údržbu. Za týmto účelom sme sa rozhodli využiť moderný materiál GFRP výstuží, ktoré nie sú náchylné na koróziu. Vďaka tomu bolo možné aj minimalizovať hrúbku konzoly priečneho rezu. Vo finálnom riešení však zábradlie, zvolené vzhľadom k polohe mosta (mestský park), túto štíhlu líniu mierne prekrylo. V každom prípade veríme, že sa nám podarilo vytvoriť elegantnú lávku pre peších s takmer nulovými nárokmi na údržbu nosnej konštrukcie (GFRP výstuž v priečnom smere v hornej doske, predpätý prierez v pozdĺžnom smere, bez dilatácie, elastomérne ložiská). Dve takmer identické lávky (jedna je kolmá a druhá šikmá), sú vo výstavbe (2021).

Spolupráca pri návrhu technologických častí vysúvaného mosta pri Prešove spočívala v konzultačnej činnosti pre vybrané technologické časti a výpočte potrebnej kapacity hydraulickej sústavy s ohľadom na reálne trecie sily vo výrobni a na klzných ložiskách. Počas výstavby sa upravovala prognóza podľa reálne nameraných síl, ktoré boli v realite nižšie než aké sa očakávali v prípravnej fáze.

  

Štúdia a projekt rekonštrukcie bývalého železničného tunela, postaveného v roku 1913 pri Ožďanoch, vyžadovala podrobný diagnostický prieskum ostenia s lokalizáciou porúch a stanovením mechanických parametrov betónu. Ostenie je tvorené prostým betónom hrúbky od 600 mm v kalote po približne 1200 mm v pätách klenby. Aj keď namerané údaje zodpovedali historickej schéme tunela, počas rekonštrukcie sa zistilo, že tunel musel byť v minulosti kompletne sanovaný s dostavbou protiklenby a drenáže, ktorú objavili až výkopové práce pri odstraňovaní štrkového lôžka.  Najviac poškodené časti tunela boli zosilnené sekundárnym ostením, pričom tunel sa po celej dĺžke ešte zosilnil železobetónovou doskou, ktorá zároveň slúži ako vozovka v tunely. Žiaľ, kvôli obmedzeným financiám, nemohlo byť sekundárne ostenie zhotovené po celej dĺžke, čo sa lokálne môže prejaviť zatekaním (pri starých tuneloch a vzhľadom na rozpočet akceptovateľné). Farebné odlíšenie dobetónovaných segmentov má za úlohu priznať, že niektoré časti tunela boli zosilnené. Počas výstavby sa objavili viaceré skutočnosti, ktoré museli byť v tejto fáze výstavby preprojektované a vyžadovali množstvo úsilia.

 

Most "Ducati". Pri projekte lávky pre peších pri Ožďanoch bola zohľadnená aj jej lokalita, známa ako Ožďanské serpentíny, ktorá je vyhľadávaná najmä motorkármi.  Konštrukčné riešenie mosta je nielen najlacnejším a najľahšie realizovateľným variantom, ale zároveň nadobúda aj širší symbolický význam. Zároveň upriamuje pozornosť na novú cyklotrasu v rámci ktorej je aj množstvo rekonštruovaných železničných mostov a tunel Ožďany. Podľa nášho názoru nie je vždy potrebné držať sa silou mocou toho čo tam už raz bolo, ale priniesť niečo nové, možno trochu netradičné, avšak staticky a konštrukčne logické. Stavať nový most za každú cenu tak, aby sa podobal na starý, nitovaný, by bol len "fake". Pri projekte sa využili existujúce opory bývalého železničného mosta z roku 1913 a na násype bola vytvorená vyhliadková plošina.

Pri návrhu lávky pre peších v Zborove bola zohľadnená požiadavka na modernú lávku pre peších s ohľadom aj na jej polohu v centre obce (park). Zvolený bol variant s oceľovým oblúkom a betónovou predpätou mostovkou. Takéto riešenie vychádza zo skúseností, že tie časti lávok pre peších, ktoré sú viditeľné, sú aj udržiavané, avšak tie čo nevidieť, sú takmer vždy zanedbané a korodujú. V danom prípade mostovka si nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Takéto konštrukčné riešenie, Langerov nosník (oblúkom stužená mostovka malej hrúbky), zároveň umožňuje napojenie mosta na cesty v bezprostrednom okolí, kde by násypy nebolo možné zhotoviť. Zároveň je spodná hrana mosta dostatočne vysoko na prevedenie 100-ročných prietokov v koryte potoka. Lokalite lávky bol prispôsobený tvar zábradlia a farba konštrukcie

Pri projekcii mosta (lávka pre peších s možným prejazdom ťažkých vozidiel) v Zborove bola požiadavka na čo možno najlacnejšiu konštrukciu, ktorá ale zároveň bude navodzovať dojem nástupného mosta na cestu k Zborovskému hradu. Z titulu minimalizácie ceny a údržby mosta bol zvolený betónový prefabrikovaný variant a z titulu odkazu na historickú lokalitu bol zvršok mosta obložený kameňom s dreveným zábradlím. Keďže most nie je štandardne viditeľný z bočných pohľadov, prejazd cez most by mal navodzovať historický ráz konštrukcie, aj keď sa v podstate jedná o modernú predpätú konštrukciu z tyčových prefabrikátov. V spriahujúcej doske bola navrhnutá nosná GFRP výstuž z titulu predĺženia jej trvanlivosti - priama aplikácia výskumných aktivít Slovenskej technickej Univerzity.

Kostivršanský most je jedným z našich malých-veľkých mostíkov (DRS), tentoraz v obci Horné Hámre. Úloha bola navrhnúť čo možno najlacnejší trvanlivý most cez miestny potok. Keďže sa jedná o most, cez ktorý sa dostanete na turistickú cestu vedúcu k obci Kostivrch, rozhodli sme sa dať mostu aj určitú symboliku spojenú s týmto netradičným názvom obce. Najlacnejší typ mosta, ktorý je zároveň aj trvanlivý, je betónový prefabrikovaný most z tyčových prefabrikátov. Zábradlie má symbolicky vizuálne pripomínať kostru veľryby.

Ďalší z našich väčších malých mostíkov, tentoraz opäť v Zborove. Lávka pre peších s možnosťou prejazdu ťažšej techniky. Pomerne komplikovaný tvar mosta vyústil z trasovania cyklo-cesty a morfológie skalného brala, ktorá neumožnila priame napojenie na cyklotrasu (územie spadá do najvyššieho stupňa ochrany prírody). Vznikol tak veľmi zaujímavý, aj keď na projekciu a realizáciu pomerne zložitý most. Tvar mosta tak pripomína draka, ktorý je v Erbe Zborova.

Projekt rekonštrukcie lávky vo Vrábloch (DRS). Keďže na moste vedie množstvo inžinierskych sietí rozhodli sme sa rekonštrukciu ladiť tak, aby nemuseli byť siete preložené, čo šetrí nemalé finančné prostriedky. Lávka bude rozšírená ďalšími oceľovými nosníkmi, pričom mostovka bude betónová s využitím debniacich betónových panelov vystužených GFRP výstužou. Zábradlie aj lampy sú navrhnuté na zakázku, avšak ich geometria (aj keď to tak nevyzerá) je relatívne jednoduchá a zábradlie je aj ľahko vyrobiteľné a zmontovateľné.

Projekt DRS pre "most Ferdinanda Coburga". Lávka pre peších cez Hron bude súčasťou Coburgovho parku v Pohorelskej Maši, kde bude slúžiť najmä pre návštevníkov tohto historického parku. Jedná sa o predpätú jednopoľovú integrovanú mostnú konštrukciu s nosnou GFRP výstužou v priečnom smere. Tvarovanie oblúka umožňuje lepšie prevedenie 100-ročných prietokov rieky Hron a zároveň s historicky ladeným zábradlím a vozovkou prispieva k historickému rázu konštrukcie. Pri projekcii sa zohľadnila aj pôvodná opora mosta, ktorá bola do riešenia zakomponovaná, avšak staticky využitá nebude.